ฝึกอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์ หัวข้อ “เปิดตำราอาหารไทย”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดฝึกอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์ หัวข้อ “เปิดตำราอาหารไทย” โดยผู้เรียนฝึกฝนจากสถานการณ์จำลอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อไป ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องเรียน 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

วัตถุประสงค์                                 

         1  เพื่อให้มัคคุเทศก์จีนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย ผ่านการสื่อสารภาษาจีน

         2  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบในวิชาชีพได้

Scroll to Top