อบรมการดูแลผู้สูงอายุกายภาพบำบัด รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย จัดกิจกรรมอบรม โครงการบริการวิชาการ “การอบรมความรู้และทักษะกายภาพบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพกายผู้สูงอายุเบื้องต้น รุ่นที่ 1”ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้และเข้าใจหลักกายภาพบำบัดเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น

2. เพื่อพัฒนาทักษะการทำกายภาพบำบัดพื้นฐานในการฟื้นฟูสุขภาพกายของผู้สูงอายุ

3. เพื่อเสริมพลังให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเอง รักและมีจิตบริการในการดูผู้สูงอายุดุจสมาชิกในครอบครัว

Scroll to Top