โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “ภาษาจีนพื้นฐานด้านธุรกิจและโลจิสติกส์”

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรธุรกิจจีน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “ภาษาจีนพื้นฐานด้านธุรกิจและโลจิสติกส์”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นและสามารถปฏิบัติงานกับนักธุรกิจหรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกับจีน

2. เพื่อให้บริการวิชาการตามความต้องการของสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

โดยจะมีการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ จำนวน 8 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง  ในวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 8 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 1-401 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Scroll to Top