ร่วมเป็น staff สื่อสารภาษาจีนให้การประชุมนานาชาติ ของบริษัท International Dragon Award (IDA) ดำเนินการโดย บริษัท สแตนดาร์ด ทัวร์ จำกัด

อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ได้นำอาจารย์และนักศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็น staff สื่อสารภาษาจีนให้การประชุมนานาชาติ ของบริษัทของบริษัท International Dragon Award (IDA)  ดำเนินการโดย บริษัท สแตนดาร์ด ทัวร์ จำกัด ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลก โดยปีนี้ จัดขึ้นที่ ประเทศไทย วันที่ 10-13 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมเมืองทอง

วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้ทักษะทางภาษาจีนของนักศึกษา

1.2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์

Scroll to Top